การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

                   บริษัท เทคโนติค  จำกัด  ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้สินค้าของบริษัท และขอให้การรับรองว่าสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดและขอรับประกันคุณภาพของสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี

                  โดยหากมีความบกพร่องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากวัสดุหรือการประกอบของอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทภายในระยะเวลาที่รับประกันทางบริษัทฯจะทำการแก้ไขหรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย  ให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ภายในเวลาอันสมควรภายหลังที่ได้รับแจ้งจากท่าน

ข้อยกเว้นจากการรับประกัน

                   บริษัท เทคโนติค  จำกัด  จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัท ฯ รวมถึงจากการใช้งานโดยประมาทเลินเล่อหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ  :   1)  สินค้ารับประกัน 1 ปี  นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

                    2)  ภายในระยะเวลาประกัน กรุณาแจ้งหมายเลขทุกครั้ง  เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการตรวจสอบและส่งช่างของบริษัทฯ มาทำการซ่อมแซมและบำรุงอุปกรณ์ 

                    3) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า   หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด  สามารถส่งสินค้าคืนลับมาผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน  พร้อมกับแจ้งให้เก็บค่าส่งสินค้าปลายทาง โดยอยู่ในเงื่อนไขของการการรับประกันสินค้า 1 ปีด้วย

 

error: Content is protected !!